Jaarverslag Dorpsraad 2009

JAARVERSLAG  2009 VAN DE DORPSRAAD ZOUTELANDE

 

De opkomst van de dorpsraadvergaderingen is, evenals in voorgaande jaren,  goed te noemen, hoewel minder als in voorgaande jaren  In 2008 bedroeg het gemiddelde van aanwezigen ca. 60  Dit jaar is dat teruggelopen naar 40.

E.e.a. is waarschijnlijk te wijten aan het gebrek aan de voortgang van verschillende projecten van de Gemeente.

 

Samenstelling van de dorpsraad is als volgt:

Voorzitter                     Jeannette Marcusse

Secretaris                     Marianne Pauli

Penningmeester:             Freek Verrips

Leden:                            Jan den Herder (2e Secr), Jan Koppejan,

                                     

Het jaar 2009 stond wederom voornamelijk in het teken van de innovatie van Zoutelande zoals de dijkversterking, Langstraatplein en speeltuintje

De plannen die daarvoor in ontwikkeling waren of nog zijn, werden gepresenteerd door de Gemeente Veere, de projectontwikkelaars en Rijkswaterstaat

 

Vergaderingen:

Er waren 4 openbare dorpsraadvergaderingen.

De data en de onderwerpen waren als volgt:

 

20 januari             : Werkwijze Stichting Welzijn Veere . Presentatie door Dhr.                       Maas, mevrouw Van Os, en een jongerenwerker

                            : Nieuwjaarsborrel

- 2 -

22 april                : Kernavond n.a.v. de schouw Zoutelande

19 mei                   : Plannen Zoutelande/Presentatie adviezen werkgroep                                   Langstraatplein

06 oktober           : Herinrichting Blauwpoortseweg

                              Presentatie door Ing M.W. Verkaart van de Provincie

                            : Evaluatie skatebaan

 

De dorpsraad is 8 keer bijeen gekomen in een besloten vergadering.

 

Contacten met Gemeente, Commissies en Belangengroepen over:

Krimp

Verkeersborden

Houtenburgseweg

Langstraatplein
Opschoondag

Dijkversterking

Presentatie Gemeente Veere

Woonvisie in de kernen

Veiligheid en Leefbaarheid

Kunstcommissie

Herinrichting kruispunt Blauwpoortseweg

Vernieuwing speeltuin op de dijk

Halfjaarlijks voorzittersoverleg

Onderhoud bossen (Staatsbosbeheer)

Oriëntatietafel (is overigens niet doorgegaan)

Alcoholgebruik en jongeren

 

Door de Dorpsraad genomen initiatieven:

In eerste instantie had de dorpsraad het plan opgevat voor het laten ontwikkelen van een oriëntatietafel. Hiervoor wilde zij haar budget 2009 beschikbaar stellen. Aangezien e.e.a. veel tijd in beslag nam heeft zij besloten om dit project naar 2010 te verschuiven en het budget van 2009 te besteden aan vernieuwing van de speeltuin op de dijk. Het budget van 2010 zal aan de oriëntatietafel worden besteed.

- 3

Projecten en onderwerpen die de aandacht (blijven) vragen in 2010:

  • Dijkversterking(de afwerklaag moet nog worden aangebracht in het voorjaar 2010)
  • Herinrichting Langstraatplein
  • Plannen Tienden II
  • Overige plannen Zoutelande
  • Verfraaiing van de dijk d.m.v. plaatsing van een oriëntatietafel en plaatsing van de nieuwe speeltoestellen voor de speeltuin.

Ter afsluiting:

Het overleg met de Gemeente Veere verliep in alle opzichten prettig.Ook in 2010 zal de Dorpsraad Zoutelande zich zo goed mogelijk blijven inzetten voor haar inwoners