Verslag 5 febr. 2013

Verslag van de openbare dorpsraadvergadering van 5 februari 2013

 

De sprekers waren:

De heer Tuinstra van het COPZ

De heren Vos en v.d. Velde van de firma Fraanje

De heren Verhage en Minderhoud van de Rabobank

De heer De Jong van voetbalvereniging "De Meeuwen"

Mevrouw Roelse namens de kopers van de starterswoningen in De Tienden II

Wethouder Melse namens de Gemeente Veere

 

De opkomst met ruim 100 personen was boven verwachting.

 

OPENING

De voorzitter van de dorpsraad opende de vergadering met een aantal mededelingen over o.a. het strooibeleid in de winter, het opleuken van de ijspret d.m.v. het plaatsen van koek- en zopie-tentje en verlichting, de schade tijdens Oud/Nieuwjaar, het niet gemelde vreugdevuur tijdens Oud/Nieuwjaar, de voortgang rotonde Blauwpoortseweg. Zij las ook een binnengekomen brief voor betreffende de slechte staat van de Sloestraat. Ook deed zij namens mw. Walraven een oproep  voor NL. Doet. Voorts deelde zij mee dat de beoogde Beweegtuin voor Ouderen van de baan is in verband met het gebrek aan belangstelling in deze groep.

Verder werd iedereen erop gewezen dat er achter in de zaal flyers en een overzicht van de beschikbare kavels van De Tienden II lagen en dat men bij de daar aanwezige heer Rijnhout van de Gemeente Veere aanvullende informatie kon krijgen.

 

RABOBANK

Na al deze mededelingen gaf zij het woord aan de heer Verhage van de Rabobank.

De heer Verhage gaf uitleg over de op komst zijnde veranderingen.

In verband met het huidige geautomatiseerde geldverkeer zullen er in plaats van bankkantoren servicepunten en selfservicepunten komen in de vorm van automaten.

Ook zal er meer service verleend gaan worden. Zo komen er mobiele adviseurs die, indien nodig en na afspraak, bij de mensen aan huis komen. Ook komt er een zgn. Rabo-geldexpres, waarbij men bijvoorbeeld via internet geld kan bestellen, dat dan per post wordt bezorgd. De bezuinigingen welke het doel zijn van deze veranderingen zullen geen gedwongen ontslagen met zich mee brengen.

De Rabobank zal één dag in de week open zijn, en wel op dinsdag.

Op een vraag uit het publiek omtrent de kluizen, antwoorde de heer Verhage dat deze niet in de bank zullen blijven.

Op de vraag of de geldafstortautomaat binnen de bank kan komen antwoorde hij dat dat wordt bekeken. Het is niet altijd veiliger om dit binnen in het gebouw te hebben, aldus de heer Verhage.

Na de heer Verhage nam de heer Minderhoud het woord om te vertellen over de Clubkascampagne en riep Verenigingen en Stichtingen op zich hiervoor op te geven. Vanaf 2 april a.s. kunnen de leden van de Rabobank hun stemmen geven aan hun favoriete vereniging of stichting.

 

CPOZ(collectief Particulier Opdrachtgeverschap Zeeland)

Aan het woord komt de heer Tuinstra van het CPOZ.

Hij vertelde waar het CPOZ voor staat d.m.v. een presentatie via het grote scherm en hoe dit heeft geleid tot bemiddeling in de aankoop van de starterswoningen en seniorenwoningen  in De Tienden II. Een van de pluspunten van het CPOZ is dat het de voorfinanciering voor de bouw van de eigen woningen verzorgd van A tor Z.

Voor meer informatie hierover kunt u de internetsite raadplegen.

Het gaat om 8 starterswoningen en 3 seniorenwoningen.

De kavels voor de starterswoningen zijn reeds in een vroeg stadium toegekend.

Van de 3 kavels voor seniorenwoningen is er één serieuze gegadigde dus in principe nog 2 kavels te verdelen. Voor deze drie seniorenwoningen geldt 3 onder één kap.

 

Daarna nam Carlien Roelse het woord namens de kopers van de 8 starterswoningen.

Zij vertelde over de tot standkoming van de samenwerking met de Gemeente en het COPZ inzake de aankoop van de starterswoningen. Hierover was zij heel tevreden en blij met deze deskundige hulp.

 

PAUZE

 

GEMEENTE

Na de pauze had de heer Melse een aantal mededelingen.

Allereerst een woord van dank aan de bewoners, de dorpsraad en alle andere instanties voor hun betrokkenheid inzake de plannen De Tienden II en het project Westkapelseweg.

De ontwikkeling in Zoutelande gaat, ondanks de crisis, gewoon door. Er zijn plannen die op 30 mei in de Gemeenteraad worden besproken.

Ook zullen de Ooststraat en de Nieuwstraat worden aangepakt. Hiervoor zal er een werkgroep worden opgericht.

De oplossing van de problemen in de Sloestraat ligt gelegen in het feit dat men nog aan het onderzoeken is of er een nieuwe persleiding moet komen. Zo ja, dan wordt dit eventueel eind 2013/begin 2014.

Op verzoek van de bewoners en dorpsraad worden de volgende projecten in februari-maart 2013 aangepakt, te weten:

-Het zithoekje aan de strandopgang "Slachtersgat" bij hotel De Distel.

-De fietsenstalling bij de strandopgang van hotel Haga.

-De beplanting aan de dijk ter hoogte van het Langstraatplein richting De Distel.

 

De inschrijving voor de kavels in De Tienden II start 14 februari a.s. en sluit op 13 maart. Indien er een loting moet plaatsvinden dan is die op 11 april om 19.30 uur.

Er zijn nog ca. 21 kavels beschikbaar, waarvan 13 voor vrijstaande bouw en 8 voor twee-onder-één-kap.

 

FIRMA FRAANJE

de heren Vos en v.d. Velde van de firma Fraanje gaven een presentatie over de aanpak van de nieuwe voetbalvelden en de bijbehorende gebouwen.

De voetbalvereniging "De Meeuwen" gaan ook veel zelf afwerken. E.e.a. wordt nl. in casco opgeleverd, zoals de kantine.

Na deze presentatie nam de heer De Jonge, technisch bestuurslid van "De Meeuwen",  het woord en gaf een samenvattende uitleg over de tot standkoming van het project "Voetbalvelden".

Er komen 8 kleedkamers en een tribune met 187 zitplaatsen en een glaswand zodat ook het andere veld te zien is.

Er zijn heel wat vergaderingen aan vooraf gegaan en soms ging het hard tegen hard, maar uiteindelijk zijn alle partijen tevreden met het resultaat. Hij hoopt dat het voetbalseizoen 2014-2015 feestelijk geopend kan worden met in gebruik neming van de nieuwe voorzieningen.

 

RONDVRAAG: (de vragen worden door de heer Melse beantwoord)

Vr.: Kan het Langstraatplein wat minder saai, bijvoorbeeld door het plaatsen van meer groen.

Antw.: Wordt naar gekeken, maar bomen doen het niet zo goed.

Vr.: Hoe rijdt het bouwverkeer van de Westkapelseweg?

Antw.: Via de Melsesweg

Vr.: Kan er meer worden gestrooid in de winter?

Antw.: Wilt u dan ook meer  belasting gaan betalen? Het kost enorm veel geld.

Vr.: Mag ik die rekening dan eens zien?

Antw.: Ja dat mag. Kom maar eens op de koffie.

Vr.: Kan er een bruggetje over het slootje naar het natuurgebied achter de voetbalvelden komen?

Antw.: Dit gaan we bekijken. Misschien is dit wel mogelijk.

Mevrouw Boot deelde mee dat zij in de zomer rondleidingen gaat organiseren t.b.v. de toeristen tegen een kleine vergoeding van €2,00. Start 10.00 uur en verzamelen bij de Catharinakerk.

 

Na de rondvraag nam de voorzitter weer het woord en had ter afsluiting nog een vraag aan de aanwezige bewoners.

In De Tienden II moeten er drie straatnamen worden verzonnen voor het middengedeelte. Nu had de dorpsraad een aantal namen doorgekregen van de bewoners (dit waren persoonsnamen) en een aantal namen van de archivaris van de Gemeente (dit waren veldnamen). Door middel van handen opsteken bij vóór of tegen bleek dat de voorkeur uitgaat naar de veldnamen. Welke dat gaat worden horen we t.z.t. wel. Wel is er een voorkeur aangegeven voor makkelijk te schrijven en uit te spreken namen. Het zijn de volgende namen:

-Zoetenaar

-Ronde Metje

-Nieuwe Land

-Lourina

-Hors Neers

-Het Hoekje

-De Dieren Tied.

 

De persoonsnamen die voorgesteld waren zijn:

Bergsmastraat, Schoenmakerstraat, Frimastraat en Samuelsestraat. Hiervoor was dus geen draagvlak.

 

Kort voor de afsluiting nam de heer Coomans de microfoon over van de voorzitter om aan te kondigen dat hij na 4 jaar stopt met de exploitatie van zaal Middendorp en dat dit overgenomen is door de familie Blokdijk van Pension "De Schelp". Wij wensen hen uiteraard veel succes toe.

 

SLUITING

De voorzitter bedankt iedereen en geeft het sein tot het nuttigen van een glaasje en een hapje. Al met al een zeer geslaagde vergadering!

                 

Tijdens het maken van dit verslag kregen we al antwoord op de vraag over het strooibeleid.

De strooiroutes worden in Zoutelande enigszins aangepast. De Duinweg en Noordendolfer komen met ingang van het seizoen 2013-2014 in de primaire route.

De toegang tussen  de huisartsenpost en de dichtstbijzijnde weg worden door de buitendienst in het vervolg zo goed mogelijk begaanbaar gemaakt. Dit zelfde geldt ook voor het WoZoCo.

 

Ook kregen we antwoord op de vraag naar een ondergrondse container bij het WoZoCo. De planning is voorjaar april-mei.

In die periode wil men ook containers gaan plaatsen in de Noordstraat, het Wulkpad en op de hoek Duinstraatje/Langedam/Duinweg. Deze zijn echter nog in procedure.

Men is tevens in overleg met mw. Koppejan over het plaatsen van een container ter hoogte van Duinweg 117. Hiervoor moet de Gemeente een aantal vierkante meters aankopen van Recreatiebedrijf Wim Koppejan.