Verslag Dorpsraad 17-05-2011

 Verslag van de algemene dorpsraadvergadering van 17 mei 2011

 

1. De voorzitter heet alle bezoekers van harte welkom. In het bijzonder de kernwethouder J. Melse, de projectleider mevrouw T. Schaap en de heer Bosman van Openbare Ruimte.

 

 • 2. De voorzitter had nog enkele mededelingen t.w.:
 • Initiatiefnemers van evenementen dienen voor het plaatsen van een bord contact op te nemen met de heer Henk Davidse van de Gemeente.
 • In samenwerking met de ZoMid zijn er twee oriëntatietafels in de maak. Op één tafel staan boten die men langs de kust voorbij ziet varen. Deze tafel is door de ZoMid ontworpen en besteld. Op de andere tafel staan de vogels en de vissen die hier voorkomen. Deze laatste tafel heeft de dorpsraad ontworpen en zij heeft daarvoor haar budget ter beschikking gesteld. Beide tafels zullen dit seizoen geplaatst worden op de dijk.
 • Een nieuw dorpsraadlid wordt voorgesteld. Het is mevrouw Teddy Mink. Zij was al eerder lid van de raad.
 • Groenteboer de heer Korstanje is uitgeloot voor een plekje op de dinsdagmarkt. De dorpsraad vraagt of er een mogelijkheid bestaat om ook voor hem nog een plekje op de markt te vinden.

 

 • 3. De heer Bosman neemt het woord en geeft een toelichting over de voortgang van de werkzaamheden in de Langstraat. Het plan Langstraatplein zou in december 2011 gereed kunnen zijn. Er is een fietsparkeerplaats met oplaadpunt gerealiseerd bij de Willibrordusput. De bouw van het trappentheater is in uitvoering. Er zijn 3 grote lichtmasten geplaatst en de oude verlichting is verwijderd Het is de bedoeling dat het trappentheater vóór het seizoen klaar is. De dinsdagmarkt alsmede het ringrijden kan tijdens de bouw gewoon doorgaan. De rijbaan wordt zodanig aangepast dat de terrassen uitgebreid kunnen worden. Ook zal in de rijbaan de rijrichting worden aangegeven d.m.v. een opvallende markering, punaises genaamd. Dit zal, evenals de terrassen, gelijktijdig met de nieuwe bestrating van het plein gebeuren. De Gemeente is in overleg met de middenstand over het creëren van uniformiteit ten aanzien van de terrasschermen en de zonneschermen. Met de herinrichting van het plein zal gestart worden na de marathon.

Commentaar vanuit het publiek:

Het oplaadpunt wordt slecht aangegeven. Antw.: wordt verbeterd.

Komen de banken terug op het plein? Antw.: Nee, want er wordt vanaf de slak tot ongeveer het Willibrordusplein een betonnen bank geplaatst.

Kunnen de banken dan op de dijk worden geplaatst? Antw.: Dat zou eventueel wel kunnen.

De verlichting op de hellingbaan is verwijderd. Wat komt er voor terug? Antw.: Geen verlichting meer. Er is geen verlichting te bedenken dat bestand is tegen het vandalisme. Alleen verlichting in de bestrating zou een optie kunnen zijn, maar dat is momenteel te kostbaar.

Voorts geeft de heer Bosman een toelichting over ons rioolstelsel, de wateroverlast en de stankoverlast. Het rioolstelsel voldoet wel aan de landelijke normen maar heeft een verkeerde afstroomrichting. We hebben regelmatig hoge waterstanden in het rioolstelsel, dat een zgn. gemengd stelsel is. Dat komt o.a. door het laag gelegen gebied, een afsluitende kleilaag en een plaatselijk optredende kwel.

Mogelijke maatregelen voor het verbeteren van het riool zouden zijn: De afstroming verbeteren, het afkoppelen van de riolering in het gebied en de injectie-persleidingen verplaatsen.

Mogelijke maatregelen om grondwateroverlast tegen te gaan zijn: De aanleg van een IT-riool, dat het regenwater apart opvangt. Men kan dan bijvoorbeeld een drainage in de tuinen en paden aanleggen.

De stankoverlast zou opgeheven kunnen worden door optimalisatie van de doorstroming, het aanbrengen van een drijflaagschot, het aanpassen van overstortdrempels en de afvoercapaciteit richting bergingsbasin en hoofdgemaal te vergroten.

 

 • 4. Pauze

 

 • 5. Na de pauze geeft mevrouw Schaap een toelichting over de voortgang van de herinrichting van de Westkapelseweg. Er is eigenlijk weinig meer nieuws te vertellen dan tijdens de vergadering van januari j.l. Zij laat aan de hand van een presentatie zien wat er staat te gebeuren. Het zijn echter slechts vlekken die zijn ingetekend, dus niets staat nog vast voor wat betreft locatie brede school, supermarkt e.d. Het raadsbesluit zal ca. september genomen worden en dit behelst o.a. de ruimtelijke en financiële aspecten van de herinrichting. T.a.v. de supermarkt is men in gesprek met de exploitant t.a.v. het aanzicht, de afmeting en de financiën.

Een stedenbouwkundige is ook hiermee bezig. Ideeën, uit welke hoek dan ook, worden in de besluitvorming meegenomen. Er zijn gesprekken met de omwonenden en de gebuikers van de brede school  die heel positief verlopen.

T.a.v. de voetbalvelden is er overleg met de Meeuwen over de voorzieningen die er moeten komen. ISA-Sport doet onderzoek naar de kwaliteit van de velden.

De Tienden II. De gemeente heeft nog een stuk grond erbij gekocht.

Dus er kunnen meer woningen worden gebouwd dan in eerste instantie gepland was. In september wordt het plan in de Raad besproken.

Uitgifte van de grond zal eind 2011 zijn. De dokterspost, fysiotherapeut en pg- woningen worden in het plan opgenomen. Verder zullen de te bouwen huizen bestaan uit vrijstaand, twee-onder-een-kap en starters.

Misschien ook seniorenwoningen. Alles is nog bespreekbaar.

 

 

 

 • 6. De kernwethouder J. Melse doet de volgende mededelingen:
 • - Op de vraag van de dorpsraad of de markttijden gelijk kunnen zijn met die van Domburg antwoord de heer Melse dat dit niet aan de orde is. E.e.a. heeft met het koopgedrag van het publiek te maken.
 • - Het fietspad aan de Langendam wordt weer doorgetrokken naar de kruising met de Bosweg i.v.m. de onveilige situatie. Dit zou vóór 1 juli 2011 klaar moeten zijn.
 • - De oorlogs-begraafplaats bij de Westkapelseweg wordt voorzien van een omheining. Realisatie half juli 2011.
 • - Het pad in het bos tussen de Bosweg en de Koddelaan zal aangepakt worden.
 • - Over het Hofje van Janse is geen overeenstemming bereikt ondanks het contact dat de Gemeente met de projektontwikkelaar heeft.
 • - De bestaande bushokjes worden voorzien van vandalisme-bestendig glas. De vroegere betonnen bushokjes zijn er niet meer.
 • - De onderhandelingen met de nieuwe eigenaar van de Botterbar zijn in de afrondingsfase. Men is over het algemeen blij met het plan.
 • -
 • 7. De rondvraag

Vr. Komt er een aanpassing voor fietsers richting Westkapelseweg?

Antw. Uitsluitsel hierover in september

Vr. Bij de hellingbaan staan erg veel bereklauwen. Svp verwijderen.

Antw. Wordt met openbare werken besproken.

Vr. Kunnen er drempels komen op de Duinweg?

Antw. Nee, geen drempels en geen borden.

Vr. Kan de oversteekplaats Koddelaan-Sloestraat worden geschilderd? Is nu bijna niet meer te zien.

Antw. Ja, wordt uitgevoerd.

Vr. Kan bij de herinrichting van de Langstraat het gedeelte vanaf de flat ook worden herbestraat?

Antw. Nee, er zijn geen financiële middelen voor.

Vr. De belijning en zebrapad aan de Nieuwstraat zijn vervaagd. Kan dit vernieuwd worden?

Antw. Wordt genoteerd.

 

 • 8. Afsluiting.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en biedt iedereen een drankje aan.

Het was een goede en tevens goed bezochte vergadering in de gezellige sfeer van Hotel Valkenhof.