Verslag Dorpsraad 24-01-2012

Verslag van de openbare dorpsraadvergadering van 24 januari 2012

 

In deze vergadering kwamen de nieuwbouwplannen van de Tienden II en de Westkapelseweg wederom aan bod. Ook werd er door de Teamchef van de politie in Veere uitleg gegeven over de werkwijze van de politie.

 

Van de gemeente Veere waren aanwezig de kernwethouder J. Melse, de heer A. Schiettekatte, mevrouw T. Schaap en burgemeester R. van der Zwaag.

Namens de politie Zeeland, district Veere/Middelburg, was aanwezig de heer J. Poppe.

De opkomst was groot te noemen. Ongeveer 90 inwoners hebben de openbare vergadering bijgewoond.

De voorzitter opende de vergadering, heette iedereen welkom en de vergadering kon beginnen.

 

Mededelingen

Allereerst werd er een oproep gedaan voor vrijwilligers t.b.v. de toeristenmarkt en de parkeerregulering. Bij het schrijven van dit verslag hebben zich inmiddels twee vrijwilligers opgegeven. Dit zijn de HH.: Bargeman en Bliek.

Over het budget van de Dorpsraad Zoutelande werd het volgende meegedeeld:

Budget 2010: besteed aan oriëntatietafels op de boulevard in samenwerking met de

ZoMid.

Budget 2011: besteed aan de realisering van een jeu de boules-baan aan het Oranjeplein.

Budget 2012: een gedeelte komt ten goede aan de verfraaiing van de strandopgang Martgat met 16 stuks Haiku gedichten op natuurstenen platen. Aan het restant van het budget wordt later nog een invulling gegeven.

De Rabobank doneert een AED, die geplaatst wordt aan het begin van de Langstraat.

Het bos tussen de D. Koddelaan en de Bosweg is voorzien van een schelpenpad.

De begraafplaats wordt in het voorjaar 2012 uitgebreid en er worden 2 bankjes geplaatst. Vanuit de dorpsraad is verzocht om een urnenmuur te plaatsen, die echter nog niet werd gehonoreerd. Misschien in een later stadium. Vanwege de uitbreiding van de begraafplaats wordt de grond achter de Swaalingestraat 70 cm  opgehoogd i.v.m. het grondwaterpeil.

Het project van het Hofje van Janse is historie. In januari 2012 werd de heer Juten, de projectontwikkelaar, failliet verklaard en in februari 2012 wordt het Hofje van Janse geveild.

De rotonde aan de Blauwpoortseweg wordt na de kustmarathon, in oktober 2012, gerealiseerd.

De verlichting langs de hellingbaan is besteld.

De leuning bovenaan het Duinstraatje is jammer genoeg niet gehonoreerd.

Donatie van de Rabobank van 4000 €  ten behoeve van kerstversiering in het dorp.

 

Na deze mededelingen kwam de heer J. Poppe van het politieteam Veere/Middelburg Walcheren aan het woord.

Hij gaf een toelichting op de werkwijze van de politie en beantwoordde de vragen uit de zaal. Het was de bedoeling dat hij de inwoners zou voorstellen aan de contactpersonen voor Zoutelande, de heer A. v.d. Have en V. Iepelenburg.  Echter door het minimum aantal personeelsleden bij de politie was dit niet mogelijk. De politiepost moet per slot van rekening ook bemand blijven.

Het aantal woninginbraken, 120 in 2011, is fors teruggelopen t.o.v. andere jaren.. Het aantal winkeldiefstallen was 0. De heer Poppe is bang dat dit laatste getal niet klopt. Hij denkt dat de winkeldiefstallen door de winkeliers zelf worden afgestraft en er geen melding bij de politie van wordt gedaan. Ook meldde de heer Poppe dat binnenkort bikers worden ingezet om het vandalisme, dat vaak s ´nachts en in de weekenden plaatsvindt, tegen te gaan.

 

De heer Kim Minderhoud, contactpersoon van de Rabobank, deed tussendoor  een oproep aan het verenigingsleven om zich vooral op te geven voor de clubkascampagne van 2012.

 

Plannen van de gemeente m.b.t. De Tienden II

Voordat wij overgingen naar dit item werd een brief overhandigd door een inwoner van Zoutelande waarin hij o.a. vroeg of de bouwhoogtes van de Tienden I en van de Tienden II in verhouding tot elkaar stonden. Deze brief is overhandigd aan de heer Schiettekatte van de Gemeente.

 

De heer A. Schiettekatte van de Gemeente Veere wilde aan de hand van een presentatie op de beamer e.e.a. laten zien. Dit is helaas niet gelukt. Wel had hij een plantekening voorhanden, zodat in de pauze de bewoners toch een beeld kregen van het plan zoals het er nu voor staat.

In 2009 lag het voorontwerp van het plan Tienden II ter inzage. In dit plan stond nog de brede school geschetst. Hierin is dus een wijziging gekomen. In het huidige plan staan thans de huisarts, de fysiotherapie en de SVRZ geschetst. Deze laatste gaf te kennen woningen te willen bouwen in Zoutelande die bestemd zijn voor psychogeriatrische patiënten, de zgn. pg-woningen.

Een tweede wijziging is de uitbreiding van het plan in zuidoostelijke richting.

Een derde wijziging is de grotere mate van flexibiliteit waar het gaat om woningtypologie. Er wordt wel aangestuurd om aan de polderranden en direct grenzend aan de Koddelaan vrijstaande woningen te realiseren.

In het binnengebied wordt meer ruimte gelaten aan de behoefte zoals die zich manifesteren uit de markt. Er kan vrijstaand gebouwd worden maar ook 2^1 kap woningen en rijwoningen zijn mogelijk, waarbij er nadrukkelijk de mogelijkheid is voor zgn. starterwoningen en collectief particulier opdrachtgeverschap(samen bouwen).

Men hoopt de grond in 2012 bouwrijp te maken en ook de kavels eind 2012 uit te geven.

 

Pauze

 

Plannen van de gemeente m.b.t. herinrichting Westkapelseweg

Wethouder J. Melse neemt het woord.

In het plan Westkapelseweg zijn er 3 grote partijen. Dit zijn de voetbalvereniging, de supermarkt en de brede school.

De supermarkt en de gemeente Veere hebben een overeenstemming bereikt. Qua bebouwing bedraagt de supermarkt ca. 1400 m2. Er blijft nog 600 m2 over voor andere nader in te vullen doeleinden. Er komen 80 parkeerplaatsen.

De voetbalvelden komen naast elkaar te liggen met er tussen de kleedkamers en de kantine. Het trainingsveld blijft waar het nu is, maar wordt wel opgeplust.

De planning is dat er in maart een bodemonderzoek gaat plaatsvinden. Eind mei zou er dan een voorontwerpplan klaar kunnen zijn en het definitieve raadsbesluit zou in het laatste kwartaal 2012 genomen kunnen worden.

Over de Langstraat zei de heer Melse nog het volgende:

Omdat de uitstraling en het onderhoud van verschillende panden voor verbetering vatbaar is, wil de heer Melse nog vóór de zomer van 2012 een plan van aanpak maken in samenwerking met de dorpsraad, de ZoMid, een stedenbouwkundige en de stakeholders.

 


Rondvraag

Vr. Komt er ook een verenigingsgebouw in plan Westkapelseweg?

Antw. Ja in de brede school en tevens een kinderopvang.

Vr. Kan de muziekvereniging gebruik maken van een oefenruimte?

Antw. Ja

Vr. is parkeren in de Langstraat toegestaan?

Antw. Nee, er zal gehandhaafd worden

Vr. Komen er nog meer winkels aan het Willibrordusplein?

Antw. Dan zullen eerst de bestemmingsplannen gewijzigd moeten worden. Er zijn nu 2 bestemmingsplannen.

Vr. Wanneer zijn de plannen van de Westkapelseweg klaar?

Antw. Allereerst moet het sportcomplex klaar zijn. Dat zal 2014-2015 zijn.

Daarna volgt de school en de supermarkt in 2016.

Vr. Is al bekend wat er op de plaats van de huidige schoollokatie komt?

Antw. Nee nog niet bekend.

Vr. Wordt er goed gekeken naar de aanrijroute voor het bouwverkeer van beide plannen?

Antw. Ja, hier is naar gekeken.

Vr. Is er wel behoefte aan nieuwbouw woningen?

Antw. Ja, hier is wel degelijk behoefte aan.

Vr. Worden er ook huurwoningen in het plan gebouwd?

Antw. Nee, geen huurwoningen.

Vr. Mogen er zomerhuizen worden gebouwd?

Antw. Ja, volgens de daarvoor geldende richtlijnen.

Opm. De wegen Leenesland en De Sprink zijn hiervoor ongeschikt.

Deze wegen zijn slechts 5 meter breed en er staan ook auto's geparkeerd.

Antw. De deskundigen zeggen dat het kan.

Opm. Het uit elkaar drijven van Jojo-publiek na sluitingstijd geeft overlast op het kruispunt ter hoogte van de drogisterij. Daar staan bankjes en er is verlichting vanuit de etalage. De jeugd gaat daar verder met kabaal trappen. Ook de Rabobank is een geliefd plekje.  De onrust wordt dus van Jojo verplaatst naar elders. Dit is geen goede zaak.

Voorstel: meer licht in de Langstraat en camerabewaking.

Antw. We zullen meer moeten handhaven.

Vr. Kunnen er meer bankjes komen bijvoorbeeld langs de hellingbaan, op de dijk en in de Bosweg?

Antw. We zullen eens kijken wat we nog op voorraad hebben.

Opm. De banken op de bunker zijn totaal verrot. S.v.p. weghalen.

Antw. Gaan we onmiddellijk doen.

Vr. Wanneer en waar worden er info-borden (portaalborden) voor evenementen geplaatst?

Antw. Deze moeten aan de linkerkant van de weg komen. E.e.a. zal in overleg met de dorpsraad gebeuren. Tot die tijd mogen de oude borden gebruikt worden.

Vaststelling:

Het trappentheater is volgens de meeste bewoners een grote flop.

Het voldoet in generlei opzicht. De muziekvereniging kan er nauwelijks zitten en het geluid richting het plein is ronduit slecht. Bovendien is het een lelijk ding, het staat verkeerd en voegt niets toe aan de inrichting.

Antw. Komen jullie maar met ideeën om er toch een leuk geheel van te maken. Alle voorstellen worden serieus bekeken.

 

Hierna wordt de vergadering gesloten en wordt iedereen uitgenodigd om een drankje en een hapje te nuttigen.

Het was een harmonieuze vergadering, waarin ook gelachen werd.

In een ontspannen en gezellige sfeer werd er nog lang nagepraat.

 

Dorpsraad Zoutelande