Verslag Dorpsraad 25/01/2011

Verslag van de algemene dorpsraadvergadering van 25 januari 2011

 

Deze bijeenkomst stond in het teken van de plannen aan de Westkapelseweg zoals een brede school, de supermarkt, verplaatsing van de voetbalvelden etc. Ook de Tienden 2 kwam aan bod.

 

Een toelichting op genoemde plannen werd gegeven door de gemeente Veere.

Hiervoor waren aanwezig kernwethouder J. Melse, projectleider mevrouw T. Schaap, mevrouw L. Kaashoek en wethouder R. Molenaar.

 

De voorzitter van de dorpsraad heette iedereen welkom.

De opkomst was buitengewoon hoog te noemen, hetgeen aangeeft dat de inwoners van Zoutelande graag willen meedenken met de plannen. Opvallend was het grote aantal jongeren.

De voorzitter bedankte in haar welkomstwoord de Rabobank die het door middel van een forse donatie mogelijk maakte om een tweetal speeltoestellen aan te schaffen voor de Zwinstraat en de Majoorwerf.

De heer Minderhoud van de Rabobank deed een oproep aan alle verenigingen om weer mee te doen aan de sponsoractie van de Rabobank.

 

De heer Melse nam hierna het woord.

Hij zei o.a. ''Sommigen van u geloven niet meer in de plannen, maar let op....we gaan meters maken.''

 

In de nieuwe plannen van de Westkapelseweg zijn momenteel 3 grote spelers t.w. de voetbalvereniging De Meeuwen, de supermarkt (na 17 jaar!) en de school.

Mevrouw T. Schaap lichtte e.e.a. toe door middel van een uitgebreide documentatie van de huidige situatie en de situatie zoals die zou kunnen gaan worden. De ingetekende locaties zijn slechts optioneel. De definitieve locaties worden pas later bekend.

In de nieuwe plannen is er sprake van:

  1. Een brede school waarin de basisschool, de gymzaal, een kinderopvang, een dorpshuis
  2. Een supermarkt
  3. Parkeerplaatsen.
  4. Verplaatsing voetbalvelden.

 

Als alles naar wens verloopt is het schema van de nieuwe inrichting als volgt:

In 2012 zijn er de planologische procedures.

In 2013 tot 2014 volgt de aanleg van de voetbalvelden alsmede de accommodaties.

In 2014 wordt het overige bouwrijp gemaakt.

Er moet rekening worden gehouden met het feit dat er beperkingen zijn t.a.v. nieuwbouw aan de Westkapelseweg.

 

Ook werd gesproken over de toegangswegen naar dit nieuwe plan.

Aanvullende verkeersmaatregelen zijn nodig om de veiligheid te waarborgen.

 

Er wordt een projectgroep samengesteld waarin  de dorpsraad vertegenwoordigd zal zijn.

 

De Tienden II

Ook over deze plannen gaf mevrouw T. Schaap een visuele uitleg.

In 2011 wordt het definitieve plan vastgesteld. Er komen in ieder geval vrijstaande huizen, twee onder een kap en starterswoningen.

In 2012 wordt het plan bouwrijp gemaakt en start de verkoop van de kavels.

Ook voor deze plannen wordt een projectgroep in het leven geroepen, waarin ook  de dorpsraad vertegenwoordigd zal zijn.

 

Na de introductie van de plannen werd een pauze ingelast en daarna kwam de rondvraag aan bod.

 

V.   De plannen voor de Tienden II zijn mooi, maar hoe zit het met de    toegangswegen naar de Tienden

A.  Hier wordt nog over nagedacht.

V.  Hoe wordt het verkeer naar de school. Is het plan van een rondweg nog actueel

A.  Een rondweg is geen issue. Is te ingrijpend voor het landschap.

V.  Hoeveel starterswoningen komen er in het plan van de Tienden II

A.  Er zijn 2 blokken van 4 woningen ingetekend. Eventueel zou er nog een blok bij kunnen.

V.  Wat gebeurt er met de locatie van de huidige school

A.  Hierover is nog niets bekend. Eventueel bebouwing of verbreding van de Nieuwstraat.

V.  De 120 parkeerplaatsen zijn te weinig

A.  Daar zullen we nog verder naar kijken.

V.  Waar komt de kantine van De Meeuwen

A.  Tussen de velden bij de tribunes of aan de kop van de kleedkamers.

      Maar ook hier geldt dat er nog niets vaststaat. Het zijn slechts voorstellen.

V.  De rondweg ligt in de ijskast maar het zou wel beter zijn i.v.m. de Nieuwstraat die eigenlijk voor al dat verkeer te smal is

A.  Voor een rondweg moet te veel opgeofferd worden. Maar met de opening van de nieuwe N57 zal de drukte in de Nieuwstraat beduidend minder worden.

V.  Kunnen de PG woningen op de huidige plek van de school komen

A.  De SVRZ wil deze woningen in De Tienden II.

V.  Komt er vervanging van het dorpshuis

A.  Ja, in het plan van de Westkapelseweg.

V.  Er mag vlakbij de Westkapelseweg niet gebouwd worden. Kan dan de Langstraat nog wel ontwikkeld worden

A.  De Langstraat maakt geen onderdeel uit van deze  plannen.

V.  Komt er in het plan Westkapelseweg ook een bouwmarkt

A.  Er zijn gesprekken geweest, maar er staat nog niets vast.

V.  Zijn er bezwaren tegen de herinrichting Westkapelseweg

A.  Er zijn gesprekken gaande.

V.  Hoe breed wordt de groenstrook tussen de nieuwe school en de huizen in de Majoorwerf

A.  In ieder geval wordt de privacy geborgen.

V.  Komt er een peuterspeelzaal c.q. kinderopvang

A.  Zit in het plan verwerkt.

V. Blijft de begraafplaats

A.  Ja, die blijft.

V.  Tussen de Nieuwstraat en de Majoorwerf is het nogal gevaarlijk i.v.m. de parkeerplaatsen die daar zijn. E.e.a. is onoverzichtelijk

A.  Daar wordt zeker naar gekeken bij de aanleg van de route naar de school.

V   Is het de bedoeling dat de te bouwen brede school een regioschool gaat worden

A.  Wethouder R. Molenaar  antwoordt dat de afspraak was om een nieuwe school te bouwen en deze afspraak wordt nagekomen. Misschien, eventueel in de toekomst zou er een regioschool kunnen komen maar waarschijnlijk blijven er altijd in de kernen scholen bestaan.

V.  Komen er appartementen boven de supermarkt

A.  Staan niet in het concept wat er nu ligt.

V.  E.e.a. heeft consequenties voor de oude kern. Is er aan gedacht om die leefbaar te houden

A. De kern wordt opgeplust. Leegkomende panden kunnen weer opgevuld worden.

 

Na de rondvraag werd er nog druk nagepraat over de plannen onder het genot

van een hapje en een drankje.

 

Wij, de dorpsraad Zoutelande, vonden het een geslaagde bijeenkomst.

Hopelijk vond u dit ook en wij hopen u bij de volgende bijeenkomst

weer te mogen begroeten.