Verslagen algemene Dorpsraad

Verslag van de openbare dorpsraadvergadering van 20 april 2010

 

Aanwezig als gast: De heer Roel Soffers van Woonburg.

Aanwezig namens de Gemeente: de heer Rien Oostdijk en de nieuwe kernwethouder J. Melse.

Aanwezig van de dorpsraad Zoutelande: mw. Marcusse-voorzitter, dhr. Verrips- penningmeester, dhr. Koppejan- lid, de heer Den Herder- plvv secretaris  en mw. Pauli-secretaresse.

De opkomst: ca. 45 inwoners.

 

  • 1. Opening en kennismaking met de nieuwe kernwethouder de heer J. Melse
  • 2. Woonburg (de heer Roel Soffers) met de voorlopige samenvatting van de uitkomst van de vragenlijst betreffende de inloopavond "Samen werken aan leefbaarheid" van 13 april j.l.
  • 3. Rien Oostdijk (projektleider Gemeente Veere) met de visie op de ontwikkeling van Zoutelande 2010-2020
  • 4. Pauze
  • 5. Antwoord op de vragen door de heer J. Melse
  • 6. Rondvraag
  • 7. Afsluiting.

1. Opening en welkom nieuwe kernwethouder

De voorzitter heet iedereen welkom en stelt onze nieuwe kernwethouder, de heer J. Melse, voor aan de aanwezigen.

2. Woonburg, de heer Roel Soffers

De heer Soffers legt uit welk doel Woonburg nastreeft en hoopt om in samenwerking met de Gemeente Veere zaken te kunnen verwezenlijken die leiden naar een verantwoorde en nog betere leefbaarheid binnen de kernen.

De uitkomst van de ideeën van de bewoners, het waren er 18, hadden als hoofdpunten:

Verpaupering van woningen. Hierin heeft Woonburg geen bevoegdheden.     Inmiddels is er wel een anti-verpauperingswet aangenomen.

Onderhoud van wegen, trottoirs, duinovergangen etc.

Wat gebeurt er met de school, het Oranjeplein, het dorpshuis etc.

Woonburg   probeert hierin maatschappelijk  te opereren in samenwerking met            de Gemeente Veere. Als eerste interesse heeft Woonburg het dorpshuis en de school.

Hangplek voor ouderen. Voor de realisatie hiervan kan Woonburg zorgen. Het beheer ervan zou bij de bewoners zelf moeten liggen.

De Tienden II. Voorstel was om er maandelijks een gemeenteambtenaar zitting te laten nemen . Dit vindt men echter te ver gezocht.
Bewoners kunnen nog steeds het verkregen huis-aan-huisformulier invullen en afgeven bij één van de dorpsraadleden.

Tot zover het betoog van Roel Soffers.

 

3.Rien Oostdijk van de Gemeente Veere met de presentatie van de visie op de      Zoutelandse ontwikkeling 2010-2020.

Het gaat hier over De Tienden II, het sportveldencomplex, de supermarkt en gebiedsvisie Houtenburg. Dit laatste is voorlopig in de ijskast geplaatst.

De prioriteiten zijn  De Tienden II, verplaatsing van het sportveldencomplex en verplaatsing van de supermarkt.

Pas als de sportvelden zijn verplaatst kan er op die plek een supermarkt komen.

Dus het een kan niet zonder het ander. Aangezien de vrijgekomen plek te groot zou zijn voor alleen maar een supermarkt, zouden hier ook woningen of appartementen kunnen worden gebouwd.

Verplaatsing van de supermarkt is zeer gewenst. Zowel door bewoners(niet unaniem overigens) als door de supermarkt zelf. De supermarkt kan niet uitbreiden en dat is jammer want zij heeft een omzetpotentie voor 1000 m2, terwijl dat nu slechts voor 200 m2 is.

Het sportveldencomplex verplaatsen naar de Noordendolfer heeft in de visie van de Gemeente de voorkeur.  Hier zijn vele aanwezigen het niet over eens. Men heeft hier verschillende ideeën over en vindt bijvoorbeeld het terrein vóór de Brandweerkazerne een betere oplossing, hoewel ook niet ideaal.

Beide opties zullen namelijk niet zonder slag of stoot gerealiseerd kunnen worden. Dan gaat het nog zeker zo'n jaartje of 10 duren voordat er überhaupt iets gaat gebeuren. De voetbalvelden zouden volgens de bewoners gewoon kunnen blijven waar ze zijn en voor de supermarkt zou bijvoorbeeld gekozen kunnen worden voor het gebied achter Francke. De achterliggende gedachte is dat de supermarkt ook voor de bewoners van het Woonzorgcomplex bereikbaar moet blijven. Dit is niet het geval als ze helemaal naar de Westkapelseweg moeten.

In de visie over de Tienden II (ca. 47 woningen) is ook meegenomen een verenigingsgebouw, een brede school, een dokterspost, fysiotherapie.

Verder wordt er een peuterspeelzaal ondergebracht in de school, kinderopvang en een bijbehorend speelterrein.

 

4. Pauze

 

5. Beantwoording van vragen over bepaalde onderwerpen door de kernwethouder, de heer J. Melse

Onderwerp: Verkrotting Langstraat

Hier kan pas tegen worden opgetreden indien de veiligheid in gevaar is.

Onderwerp: Verkeersborden .

Aan de doelstelling van forse vermindering hiervan is voldaan. In het kader van de verkeersveiligheid is er reeds resultaat behaald.

Onderwerp: Eenrichtingsverkeer Thijsweg

Het is het beleid van het Waterschap. Men wil er minder verkeer.

Onderwerp: Dorpshuis

Zolang er geen nieuw dorpshuis wordt gebouwd, blijven we in Middendorp.

Er is een overeenkomst met de beheerder dat, in geval van bijeenkomsten van diverse clubs of condoleance, het restaurant wordt ontruimd en de versieringen zoveel mogelijk worden verborgen door middel van verplaatsbare schermen.

Onderwerp: Voetbalvelden

Dit onderwerp kwam reeds eerder in dit verslag ter sprake.

Onderwerp: Tweede woning-beleid

Er zal hierop zoveel als mogelijk gehandhaafd worden.

Onderwerp: De Tienden II

Dit onderwerp kwam reeds eerder in dit verslag ter sprake.

Onderwerp: Speeltuin Martgat

De speeltuin is bijna klaar. Er moeten nog 2 speeltoestellen worden geplaatst.

Onderwerp: Afsluitpalen Langstraat

Er komen nieuwe palen op korte termijn die beter weerbestendig zijn.

Onderwerp: Bankje bij opgang Distel

Is geplaatst.

Onderwerp:  Langstraatplein

Voor december 2011 moet het plein klaar zijn. Er zal ook een stukje in de nazomer of het vroege voorjaar moeten worden gewerkt aan de vernieuwing.

Onderwerp: Muziektent

Deze zal moeten worden verwijderd. Er is geen belangstelling voor in de andere dorpen en de bewoners van het Oranjeplein willen hem absoluut niet meer terug.

Onderwerp: Bankjes en leuning Hoge Hilt

Bankjes komen er aan en de leuning wordt geschuurd.

Onderwerp: Plan inbreiding achter Nieuwstraat en Majoorwerf

Dit ligt stil.

 

Rondvraag

Vr.: Kunnen de afvalbakken op de boulevard verplaatst worden zodat ze niet pal voor de bankjes staan?

Antw.: Is genoteerd.

Vr.: Waarom moeten de voetbalvelden eigenlijk weg?

Antw.: Vanwege de supermarkt.

Vr.: Als er een brede school wordt gebouwd wat gebeurt er dan met de plaats van de oude school?

Antw.: wellicht woningbouw.

Vr.: Is er een plan van de kernverbindingswegen?

Antw.: Ja er is een plan van en het verkeerscirculatieplan is het gevolg van de N 57 en heeft effecten op het achterliggende gebied.

Vr.: Zijn de problemen met de Tienden II opgelost?

Antw.: Ja

Vr.: Waarom doet de kunstcommissie zo moeilijk als het gaat om het plan voor verfraaiing van de opgang Martgat.

Antw.: Dit gaan we uitzoeken.

Vr.: Er moet onderhoud worden gepleegd aan de opgang Martgat. De trap naar de boulevard is bovendien bijna niet meer te belopen vanwege al het zand.

Antw.: De Gemeente is inderdaad hiervoor verantwoordelijk en er zal onmiddellijk actie genomen worden.

Vr.: Wanneer wordt de lantaarnpaal in de Sloestraat/Zwinstraat eens gemaakt?

Antw.: Verantwoording van de Delta.

Verder kwam er nog een verzoek van iemand uit het buitengebied om de uitnodiging voor de dorpsvergadering per post te kunnen ontvangen.

Dit is toegezegd.

 

Afsluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter, na een dankwoord aan alle aanwezigen en genodigden,  de vergadering en nodigt uit voor een drankje.