En ze dronken een glas en deden een plas

VISIE College moet eerste voorstel terugnemen
Raad en dorp kraken plan Zoutelande


door Maurits Sep DOMBURG - Al zeker vijftien jaar wachten ze op een verhuizing, maar het geduld van de super­markt en de voetbalvereniging in Zoutelande wordt nog wat langer op de proef gesteld.

Een voorstel van het Veerse colle­ge van B en W om het complex van VV De Meeuwen aan deWest­kapelseweg te verplaatsen naar de Noordendolfer en op de oude voet­balvelden een nieuwe supermarkt te bouwen, is gisteravond door de commissie ruimtelijke ontwikke­ling - onder druk van dorpsraad en omwonenden - van tafel ge­veegd.
Dat was niet alleen een tegenvaller voor de voetbalclub en de super­markt, maar ook voor het nieuwe college van B en W. Dat moest het allereerste voorstel in de eerste commissievergadering van de nieu­we gemeenteraad van Veere gelijk al terugnemen.
Wethouder Jaap Melse kon niet an­ders dan het verlies incasseren en beloven dat hij 'zo mogelijk nog voor de zomer' met een nieuw voorstel zal komen. „We gaan ons als college bezinnen op wat dan wel de beste plaats is voor de voet­balvelden en de supermarkt", schikte Melse zich naar de wensen van alle partijen - oppositie én coa­litie.
Het college dacht die beste plek­ken al gevonden te hebben na stu­die door een extern bureau en na overleg met De Meeuwen en de ei­genaar van de supermarkt. De voetbalclub zou moeten verhuizen naar de Noordendolfer, aan de an­dere kant van Zoutelande tussen het dorp en Groot Valkenisse. De supermarkt kan dan weg uit de Langstraat en een veel grotere win­kel bouwen op een deel van het sportcomplex van De Meeuwen. Daar kunnen dan ook nog huizen worden gebouwd.
Die woningbouw moet het geld opleveren dat nodig is voor de in­vesteringen in de sportvelden. Want het voetbalcomplex niet ver­huizen maar opknappen kost ook 1,2 miljoen euro, waarschuwde Melse. En Veere gaat zoals zo veel gemeenten enkele financieel mage­re jaren tegemoet.
Voor de leden van de commissie ruimtelijke ontwikkeling was ech­ter klip en klaar dat het voorstel van het college op veel te veel weerstand uit het dorp zou stui­ten. Omwonenden kondigden langdurige juridische procedures aan en om die reden was ook de dorpsraad tegen het collegevoor­stel. Zoutelande, benadrukten om­wonenden, dorpsraad en commis­sieleden, is toe aan snelle duidelijk­heid. Het extra uitstel is echter no­dig om tot een beter plan te ko­men, oordeelde de commissie una­niem.
Het college hoeft overigens niet te wachten met de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk De Tienden II, inclusief de bouw van een nieuwe school met extra faciliteiten ( een brede school). Alle partijen dron­gen gisteravond aan op snelle ont­wikkeling van die wijk, waarop in het dorp ook al jaren met smart wordt gewacht. In De Tienden II is plaats voor 47 woningen.