Gewoon lekker fietscrossen

' We willen gewoon lekker fietscrossen'          2 mei 2012


Ze willen crossen, zonder dat hun baantje vernield wordt. Dus trok een groepje Zoutelandse jongens de stoute schoenen aan en vroeg Staatsbosbeheer om een baan te mogen aanleggen aan de rand van het dorpsbos.
Liefst voor de zomer.

door Annemarie Zevenbergen
Z
e hebben het gelijk maar goed aangepakt. Ronan Marteijn en kornuiten hebben niet alleen een offi­ciële technische tekening van hun crossbaan, er zijn ook hulptroepen gevonden.
De jongens hebben hun oog laten vallen op een stuk grond aan de rand van het dorpsbos. De grond is van Staatsbosbeheer, dus er mag niet zomaar wat op gedaan wor­den. Een dorpsgenoot levert de be­nodigde grond voor onder meer de twintig springheuvels, een an­der heeft een kraantje om die grond te vervoeren en ouders gaan er straks voor zorgen dat er vol­doende toezicht is.
Een initiatief om van te watertan­den. Dat vindt de dorpsraad van Zoutelande ook en die staat volle­dig achter het plan.
Ronan is de grote trekker van het plan. Gesteund door vader Jack ging hij aan de slag.
Ronan: „We zochten een plek om te crossen. Mijn vader wees ons toen op dit stukje. We hebben hier pallets neergelegd en wat an­dere dingen om te jumpen. Maar die worden iedere keer vernield of weggeschopt. Toen kwamen we op het idee om een echte cross­baan aan te leggen."
Vader Jack vult aan: „Eentje die ook hufterproof is en op een plek waar de jongens geen overlast ver­oorzaken.
Dit is ideaal. Ver genoeg van huizen af, maar ook weer niet te ver van het dorp af. Bovendien ligt er een soort wal omheen, ook heel goed te gebruiken."
Boswachter Karel Leeftink ging er voor Staatsbosbeheer mee aan de slag: „ De jongens hadden hier al wat neergelegd, maar dat was niet echt een oplossing. Ik heb ze toen gevraagd wat ze hier voor plannen hadden. De jongens hebben het goed aangepakt, tot technische te­kening en inroepen van hulptroe­pen aan toe."
„De gemeente was in eerste instan­tie niet zo enthousiast. Het stuk grond is aangewezen als natuur, dus dat betekende een bestem­mingsplanwijziging. Dat hoeft nu niet. Er wordt een gebruikersover­eenkomst met de dorpsraad geslo­ten en de ouders van de crossers zorgen voor toezicht en onder­houd. Wij zijn ook niet verant­woordelijk. Ik vind het een leuk idee. Het is bij mijn weten voor het eerst dat Staatsbosbeheer haar eigen grond voor zoiets laat gebrui­ken.
Dit stuk heeft geen specifieke natuurwaarde", zegt Leeftink.
Alles is geregeld. De S-vor­mige baan wordt drie me­ter breed. De benodigde veertig kuub grond krijgen ze van een dorpsgenoot. De 'schoon­grondverklaring' daarvoor is er nu. Het kraantje dat de grond naar de baan vervoert, staat ook klaar. Maar er kan nog niet begonnen worden omdat er officieel nog toe­stemming moet komen van het hoofdkantoor van Staatsbosbeheer in Tilburg. Jeanette Marcusse van de dorpsraad: „Wij hebben een be­middelende rol gespeeld in dit ge­heel. In contacten met Staatsbosbe­heer en met de gemeente. Wij staan er volledig achter en vinden het een leuk idee. Zeker omdat het van de jeugd zelf komt. We heb­ben Staatsbosbeheer nu een mail­tje gestuurd of ze een beetje haast willen maken. De jongens zijn zo enthousiast. Dat moet je zo snel mogelijk honoreren vind ik."
Ronan hoopt dat ze de baan voor de zomer klaar hebben. „Dan kun­nen we tenminste lekker crossen als we vrij zijn. Er is meestal een groep van een stuk of tien. Vol­gend jaar ga ik naar het VWO, maar ik blijf wel crossen."Op initiatief van een groepje Zoutelandse jon­gens wordt een fiets­crossbaantje aangelegd.

De voetbaldoeltjes worden nu niet gebruikt


door Annemarie Zevenbergen
H
et dorpsbos strekt zich uit van vakantiepark het Kust­licht tot aan de noordwes­telijke dorpsrand van Zoutelande.
Het bos wordt doorsneden door de Molenweg. Aan de rechterkant van de Molenweg, grofweg gezegd achter de brandweerkazerne, komt de nieuwe crossbaan. Over dat stuk loopt een wandelpad. De bedoeling is dat de baan aan de ene kant van het pad komt en de twee voetbaldoeltjes die nu nog achter het Kustlicht 1 staan, aan de andere kant.
Dorpsraadvoorzitter Jeanette Mar­cusse: „Die voetbaldoeltjes zijn hartstikke goed. Gemaakt van draadstaal en ingegraven. Niet stuk te krijgen. Probleem is alleen dat ze niet gebruikt worden. Als je die doeltjes nu bij die crossbaan plaatst, heb je een echt speelveld voor de jeugd. De plek is goed.
Aan de rand van het bos en goed te bereiken. De kinderen hoeven niet over een drukke weg. Ze kun­nen achter de brandweerkazerne langs."
Over het bos is Jeanette minder te spreken „Tja, sprookjesbos heet het... maar er staan geen bomen.
De zeven die geplant waren, zijn allang weg. Een bos met hindernis­sen. Eerst te droog en daarna ver­dronk de jonge aanplant. Het is nu in feite alleen struweel. Wel veel gebruikt om te wandelen. Daarom is het jammer dat onderhoud zo veel te wensen overlaat. Het wan­delpad is zo smal dat de mensen achter elkaar in ganzenpas lopen."