Juichende reacties politiek

Juichende reacties politiek Veere op plan voor centrum Zoutelande


door Maurits Sep DOMBURG - Zoutelande krijgt alle gelegenheid om zichzelf uit het slop te trekken. Het plan dat in sa­menspraak met inwoners en onder­nemers is gemaakt voor de 'brood­nodige impuls' kan op unanieme steun rekenen van de politiek in de gemeente Veere. 
Dat bleek woensdagavond tijdens een vergadering van de commis­sie ruimtelijke ordening. Het plan voor het centrumgebied werd daar unaniem juichend ontvan­gen.
De toon werd gezet door Jeanette Marcusse van de dorpsraad Zoute­lande. Volgens haar staan de ont­wikkelingen in het dorp al jaren­lang stil in afwachting van een vi­sie op de toekomst. Nu die op ta­fel ligt, zal 'de leefbaarheid van het kustdorp een geweldige im­puls krijgen'. Er komen meer mo­gelijkheden voor de vestiging van winkels en het recreatief bewo­nen van huizen in het centrum ­dat voorheen niet mocht. „We ho­pen nu op voortvarendheid van de gemeenteraad bij het vaststel­len van de visie, zodat onderne­mers en investeerders samen met inwoners de ruimte krijgen om Zoutelande nieuw elan te geven", zei Marcusse.
Die ruimte krijgen ze, bleek uit de reacties van alle partijen. Zou­telande heeft dringend een kwali­teitsimpuls nodig, erkende Leen Meijers (CDA). „Het is nu of nooit om van Zoutelande weer een aantrekkelijke kustkern te ma­ken. We hopen dat de initiatiefne­mers snel aan de slag gaan en dat de gemeente actief meewerkt."
Ook Piet de Visser (SGP/CU) drong er bij wethouder Jaap Mel­se op aan plannenmakers terwille te zijn. „Ik was erg geschrokken van de verloedering die ik zag op zo veel plekken in Zoutelande. Ik wil niet meteen zeggen dat de on­dernemers en investeerder nu een voorkeursbehandeling moe­ten krijgen. Maar het is in deze tijd al moeilijk genoeg om plan­nen te realiseren en iedereen heeft er profijt van als ze door­gaan."
Adri Roelse (Dorpsbelangen en Toerisme Veere), Marion van Stip­hout (D66), Kees Roelse (VVD) en Guido van Goethem (PvdA/GroenLinks) sloten zich aan bij de loftuitingen over het centrumplan voor Zoutelande. Ook zij spraken de verwachting uit dat het dorp hierdoor de ge­wenste en noodzakelijke kwali­teitsverbetering kan krijgen.