Ruim half miljoen voor kerk in

Ruim half miljoen voor kerk in Zoutelandedoor Theo Giele ZOUTELANDE - Het liefst had hij uit blijdschap de vlag op de kerktoren laten wapperen, maar die toren is van de gemeente. Secretaris Piet de Buck van het college van rent­meesters van de protestantse ge­meente is een gelukkig man. Met de restauratie van de eeuwenoude Catharinakerk in Zoutelande kan eindelijk een begin worden ge­maakt.

De provincie Zeeland stelt ruim 361.000 euro beschikbaar voor het herstel van de door zout aangetas­te muren. Daarbovenop komt 150.000 euro van het Europese ont­wikkelingsprogramma voor het platteland, POP2. De protestantse gemeente neemt zelf twintig pro­cent van de kosten voor haar reke­ning. Voorwaarde voor het verkrij­gen van de subsidie is dat het her­stelwerk eind 2011 verricht is. Sa­men met het herstel van de buiten­muren wil de kerkenraad het inte­rieur van de kerk vernieuwen.

In totaal is er in Zeeland een pot van 2,5 miljoen euro beschikbaar voor de restauratie van rijksmonu­menten. Die pot is voor de helft ge­vuld door het Rijk (Plasterk- gel­den) en voor de andere helft door de provincie. Eerder werd aan de Stoomtrein Goes-Borsele 1 mil­joen euro verstrekt voor restaura­tie van het tractiegebouw.

Nu het is het de beurt aan de Ca­tharinakerk. Het probleem waar­mee het gebouw kampt is zo oud als de kerk zelf: zout. „Het vreet al­les op. Alles wat je op de muren smeert valt er weer af. De stenen zijn verkankerd. Die vreten zich­zelf op, zoals ze dat noemen", ver­telt De Buck die met zijn colle­ga-rentmeesters zorg draagt voor het beheer van het gebouw. Nu het geld binnen is, kan een archi­tect in de arm genomen worden en het werk aanbesteed. Als een­maal aan de binnenmuren begon­nen wordt, wil men ook het interi­eur en de vloer onder handen ne­men. Er zijn plannen voor het in­stalleren van vloerverwarming. Het vervangen van de kerkbanken door stoelen maakt het gebouw multifunctioneel. De kosten voor interieur en vloer zijn begroot op 400.000 euro. De Buck: „We heb­ben al geld gespaard en met acties bijeengebracht, maar we komen nog een ton te kort."

 
De Catharinakerk in Zoutelande. Foto Ruben Oreel

 

Historie Catharinakerk gaat terug tot 1270

De Catharinakerk in Zoutelande werd gesticht omstreeks 1270. De (destijds katholieke) kerk werd ge­wijd aan de heilige Catharina. De kerktoren zoals die er nu nog staat, dateert naar alle waarschijnlijk­heid uit de oprichtingsperiode. In de loop van de 19-de eeuw raakte de ingang van de kerktoren buiten gebruik omdat deze door de zand­verstuivingen onder het zand ver­dween. Het kerkgebouw werd in de 14-de eeuw gebouwd. Het was toen twee keer zo lang als het hui­dige gebouw en eindigde in een driedelig koor. Volgens overleve­ring werden in de Tachtigjarige oorlog, 1568 - 1648, beide zijbeuken afgebroken. In 1735 werd een grote restauratie uitgevoerd en kreeg de kerk zijn huidige vorm, zonder con­sistorie. De consistorie werd aange­bouwd na de oorlog.