Zoutelande mag kern verbouwen

FAMILIEBADPLAATS 

Zoutelande mag dorpskom verbouwen
 
Badplaats aan Zeeuwse Rivièra krijgt meer ruimte voor winkels, horeca en recreatief wonen.


door Henk Postma ZOUTELANDE - Familiebadplaats Zoutelande bindt de strijd aan te­gen de verloedering. De afgelopen jaren zijn al voorzichtig wat eer­ste stapjes gezet. Maar wil het dorp zich trots de Zeeuwse Ri­vièra blijven noemen, dan moet zowat het hele centrum op de schop. De gemeente Veere is be­reid daar ruimte voor te schep­pen. Dat blijkt uit een nieuwe 'structuurvisie voor het centrum­gebied Zoutelande', die is opge­steld in samenspraak met zowel de inwoners als de ondernemers.
Het stuk biedt mogelijkheden om grote delen van de verouderde, slecht onderhouden bebouwing te slopen, en te vervangen door vakantieappartementen die vol­doen aan de eisen des tijds, met daarbeneden winkels en horeca.
Dat moet leiden tot een beter en gevarieerder assortiment koop­waar, eten en drinken. Her en der mag nog voor vaste bewoning nieuwbouw gepleegd worden.
Drie plannen van ondernemers hebben 'min of meer' al vaste vorm aangenomen. Allereerst dat van Michiel van Dis en Ilse Groe­neweg voor herontwikkeling van het 'Hof van Janse' langs de Duin­weg. Dat behelst de vervanging van een rij huizen door winkels en horecazaken, met daarboven twee verdiepingen met recrea­tie- appartementen, en erachter een binnentuin. Dat rekt het cen­trumgebied op in zuidelijke rich­ting.
Er is ook een plan in de maak dat het centrumgebied oprekt naar het noorden om de dorpskerk heen. Het komt uit de koker van Lein Lievense. Hij beoogt een 'gro­te' ingreep langs het Willibrord­plein tot in de Nieuwstraat. Het omvat de bouw van wooneenhe­den, deels voor recreatief, deels voor vast gebruik, met ook win­kels en herhuisvesting van een restaurant. Meer horeca in dit ge­bied wordt ongewenst geacht.
Tenslotte is er een oud, al jaren slepend plan voor herontwikke­ling van hotel Willebrord en vere­nigingsgebouw Middendorp in de Smidsstraat, afkomstig van een Rotterdamse projectontwikkelaar. Die verkent de mogelijkheden een bijzondere hotelformule reali­seren. Daar huist ook nog de dis­cotheek Jo Jo. Die wil men het liefst ook weg hebben.
Los van deze plannen biedt de structuurvisie ook mogelijkheden voor sloop en nieuwbouw op klei­nere schaal op veel andere plek­ken in het centrumgebied.
Voorwaarde bij dat alles is dat de 'dorpse sfeer' niet wordt aange­tast. De gemeente neemt dan de verfraaiing voor rekening van de openbare ruimte, met name ook van de twee gebiedsentrees.

Gemeente belooft badplaats van slot te halen


ZOUTELANDE -
 In de Langstraat zie je al een beetje hoe het moet. Neem het nieuwe appartementge­bouwtje, met daaronder een ijssa­lon. Vorige week geopend. Of kijk eens goed naar Zilt & Zoet, het restaurant dat vorig jaar al de deu­ren opende. Twee verdiepingen met een volwaardig dak er op.
,,Dat zijn de voorlopers" zegt on­dernemersvoorzitter Kees Bie­rens. Ondanks de economische crisis kreeg Zoutelande er de afge­lopen jaren wat nieuwe winkel­tjes bij. En tentjes waar je wat be­ter en gevarieerder kan eten of drinken. Toch dreigt in Zoutelan­de als 'knusse, levendige familie­badplaats' de klad te komen. Smal­le straatjes en bochtjes waarbor­gen een intieme dorpse sfeer, spannend contrasterend met de stoere zeedijk, het strand en de zee. Maar al jaren wordt dat alles sterk ondermijnd door leegstand, slecht onderhoud en schrale stra­ten. En erger nog: veel van de lo­gies- accommodaties voldoet niet meer aan de eisen des tijds. Zoute­lande heeft te lang stilgestaan. ,,Het is nu of nooit", houdt de structuurvisie het dorp voor: zon­der krachtige impulsen is de ach­teruitgang niet meer te stuiten.
Aan de gemeente Veere ligt dat straks niet meer. Want die haalt de badplaats 'van slot'. Nagenoeg het hele centrumgebied mag ge­sloopt om plaats te maken voor nieuwe winkeltjes, meer horeca en vooral ook eigentijdser logies­accommodaties. Met eigen par­keervoorzieningen, want er staat te vaak te veel blik op straat.
Als ondernemers toehappen, pakt de gemeente de straten aan, met ook nog de aanplant van (laan)bo­men, en krijgt het waterschap de hint eens wat fraaiers van de kale zeedijk te maken.
De gemeente belooft ook de twee ingangen tot het centrumgebied aantrekkelijker te maken. Nu zijn die meer op autoverkeer gericht, dan dat ze de bezoeker lekker ma­ken.